1. M. Yoshida, M. Ezaki, M. Hashimoto, M. Yamashita, N. Shigematsu, M. Okuhara, M. Kohsaka and K. Horikoshi, J. Antibiotics 1990, 43, 748
  2. A.G.M. Barrett, K. Kasdorf, G.J. Tustin and D.J. Williams, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 1143.
  3. A.G.M. Barrett and K. Kasdorf, J. Chem. Soc., Chem. Commun. in press.
  4. M.S. Kuo, R.J. Zielinski, J.I. Cialdella, C.K. Marschke, M. Dupuis, G.P.Li, D.A. Kloosterman, C.H. Spilman and V.P. Marshall, J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 10629.