PECVAU

2,4-Dimethylimidazol(1,5-a)pyrimidine-8-carboxamide

Ji-Wang Chern, Chung-Chi Lee, Yen-Chywan Liaw, A.H.-J.Wang
Heterocycles, 34, 1133,1992