Name Supplier Quantity Location
Valerolactam Aldrich 25 g V
Valine, L- Avocado 100 g V
Valine, L- Aldrich 25 g V
Vanadyl(IV) acetylacetonate Aldrich 10 g V
Vanillin Aldrich 100 g V
Vinyl polystyrene Novabiochem 5 g cupboard
Vinyl-2-pyrrolidinone, 1- Lancaster 100 g V
Vinylacetic acid Aldrich 25 g Fridge
Vinylnapthalene, 2- Acros 5 g Fridge