1. E.J. Corey and R.K. Bakski, Tetrahedron Lett., 31, 611, (1990).

2. H.C. Brown, J. Chandrasekharan and P.V. Ramachandran, J. Am. Chem. Soc., 110, 1539, (1988).