Supplementary Material

Table S1.

The Observed Rates of Hydrolysis of 1 in Aqueous Hydrochloric Acid.

  [HClO4] / M   Rate / s -1               
   0.0001    0.000797, 0.00133, 0.00142       
   0.0006    0.00960, 0.00947, 0.00896        
   0.001     0.0146, 0.0153, 0.0148         
   0.004     0.0654, 0.0634, 0.0629         
    0.01     0.155, 0.158, 0.147           

Table S2.

The Observed Rates of Hydrolysis of 3 in Aqueous Hydrochloric Acid.

  [HClO4] / M   kOBS / s-1               
    0.1     0.00244, 0.00239, 0.00245,0.00244    
   0.04     0.000990, 0.000975, 0.000979      
   0.01     0.000241, 0.000251, 0.000254      
   0.004    9.84e-005, 9.87e-005, 9.759e-005    
   0.001    2.08e-005, 1.99e-005, 2.07e-005     

Table S3.

The Observed Rates of Hydrolysis of 1 in DClO4 / D2O solutions

  [DClO4] / M    Rate / s-1               
   0.00021    0.000224, 0.000203, 0.000243      
   0.00124    0.00699, 0.00677, 0.00668        
   0.00414    0.0253, 0.0272, 0.0265         
   0.01035    0.0664, 0.0678, 0.0674         

Table S4.

The Observed Rates of Hydrolysis of 3 in DClO4 / D2O solutions

  [DClO4] / M   Rate / s-1                
   0.1035    0.0106, 0.0101, 0.0106           
   0.052    0.00474, 0.00494              
   0.01    0.000984, 0.000944, 0.000935        
  0.00414    0.000367, 0.000371, 0.000366        
  0.00124    7.98e-005, 8.58e-005, 8.69e-005      

Table S5.

The Observed Rates of Hydrolysis of 3 in the Presence of Iodide-ion

and [H+] = 0.01 M

  [I-] / M    Rate / s-1                
    0     2.41e-004, 2.51e-004, 2.54e-004      
   0.1     3.72e-004, 3.70e-004            
   0.3     5.22e-004, 5.33e-004            
   0.5     7.14e-004, 6.92e-004           
   0.7     8.74e-004, 8.75e-004            
   0.9     1.06e-003, 9.56e-004